Vilkår og betingelser


Når du bruger denne hjemmeside, anses du for at have læst og accepteret følgende vilkår og betingelser:
Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæringen, ansvarsfraskrivelsen og enhver anden aftale: "Kunden", "Du" og "Din" henviser til dig som den person, der besøger denne hjemmeside og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "Os" og "Vi" henviser til vores virksomhed. "Part", "Parter" eller "Os" henviser både til Kunden og os eller til kunden eller os.

Alle vilkår henviser til tilbud, accept og den nødvendige betaling, for at vi kan påtage os at assistere kunden på den mest hensigtsmæssige måde, enten i form af formelle møder af en fastsat varighed eller på anden måde med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af virksomhedens anførte serviceydelser/produkter i overensstemmelse med og i henhold til gældende californisk lovgivning.

Enhver brug af ovennævnte terminologi eller andre ord i ental, flertal, skrevet med store bogstaver og/eller han/hun betragtes som substituerbare og henviser derfor til det samme.

Fortrolighed
Kunderegistreringer betragtes som fortrolige og vil derfor ikke blive videregivet til tredjepart ud over vores associerede virksomheder og, hvis loven kræver det, til de relevante myndigheder. Kunder har ret til at anmode om at se og få en kopi af enhver kunderegistrering, vi har foretaget, på betingelse af at en sådan anmodning gives med et rimeligt varsel. Kunderne anmodes om at opbevare kopier af enhver litteratur, som udstedes i relation til levering af vores serviceydelser. Når det er relevant, skal vi til fordel for begge parter forsyne kunder med relevante skriftlige oplysninger, handouts eller kopier af registreringer som led i en indgået aftale. Vi vil ikke sælge, dele eller videregive dine personlige oplysninger til tredjepart mod regelmæssig betaling eller bruge din e-mailadresse til uønskede e-mails. E-mails, som denne virksomhed sender, vil kun være forbundet med levering af aftalte serviceydelser og produkter.

Tilgængelighed
Medmindre andet er anført, er serviceydelserne på denne hjemmeside kun tilgængelige i USA eller i forbindelse med forsendelser fra USA. Al annoncering er udelukkende tiltænkt markedet i USA. Du er eneansvarlig for at vurdere egnetheden til et bestemt formål af de downloads, programmer og tekster, der er tilgængelige via denne hjemmeside.

Videresendelse eller gengivelse af nogen dele af denne hjemmeside eller dens indhold er forbudt, herunder ved framing eller lignende eller andre midler, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra virksomheden. Virksomheden garanterer ikke, at servicen fra denne hjemmeside vil være uden afbrydelser, rettidig eller fejlfri.

Når du bruger denne service, holder du dermed virksomheden, dens medarbejdere, agenter og associerede virksomheder skadesløs for ethvert tab eller enhver skade, uanset årsagen hertil.

Kommunikation
Vi har flere forskellige e-mailadresser til forskellige forespørgsler. Disse og andre kontaktoplysninger kan findes på vores link Kontakt os på vores hjemmeside, via virksomhedslitteratur eller via virksomhedens anførte telefon-, fax- og mobilnumre.

Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part for manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til en aftale som følge af en hændelse, der er uden for den pågældende parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig, politisk oprør, optøjer, civile uroligheder, civile eller militære myndigheders handlinger, opstand, jordskælv, oversvømmelse eller andre natur- eller menneskeskabte hændelser uden for vores kontrol, der medfører opsigelse af en indgået aftale eller kontrakt, eller som ikke med rimelighed kunne have været forudset. En part, der berøres af en sådan hændelse, skal straks underrette den anden part herom og gøre sig alle rimelige anstrengelser for at opfylde enhver aftales vilkår og betingelser i forbindelse hermed.

Afkald
En af parternes manglende krav på opfyldelse af en bestemmelse i denne eller enhver aftale eller en af parternes manglende udøvelse af sin ret eller sine retsmidler, som denne er berettiget til i henhold til aftalen, udgør ikke et afkald herpå og medfører ikke en svækkelse af forpligtelserne i henhold til denne eller enhver anden aftale. Intet afkald vedrørende nogen af bestemmelserne i denne eller enhver anden aftale får retsvirkning, medmindre det udtrykkeligt er angivet som et sådant og underskrevet.

Meddelelse om ændringer
Virksomheden forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og efter eget skøn at ændre disse betingelser, og din fortsatte brug af hjemmesiden vil betyde, at du accepterer disse ændringer i betingelserne. Hvis der sker ændringer i vores fortrolighedspolitik, giver vi meddelelse om sådanne ændringer på vores hjemmeside og på andre vigtige sider på vores hjemmeside. Hvis der sker ændringer i måden, hvorpå vi bruger personligt identificerbare oplysninger fra kunder på vores hjemmeside, vil de berørte blive informeret om sådanne ændringer via e-mail eller post.

Eventuelle ændringer i vores fortrolighedspolitik vil blive meddelt på vores hjemmeside 30 dage, før sådanne ændringer finder sted. Det anbefales derfor, at du læser denne erklæring regelmæssigt.